ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τα 37 θέματα που θα απασχολήσουν την Τρίτη τη συνεδρίαση του ΔΣ Σικυωνίων

Τα 37 θέματα που θα απασχολήσουν την Τρίτη τη συνεδρίαση του ΔΣ Σικυωνίων

Από το δήμο Σικυωνίων αναφέρεται: «Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 08/09/2015 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

1. Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, καθώς και του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, σύμφωνα με την αρ. 51774/31.12.2014 Κ.Υ.Α. (Β” 23).
2. Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων, Ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου.
3. Έγκριση εκπόνησης μελέτης του έργου με τίτλο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ .
4. Έγκριση εκπόνησης μελέτης του έργου με τίτλο: ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
5. Έγκριση της με αρ. 7/2015 απόφασης Τ.Κ. Κρυονερίου περί χορήγησης άδειας για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών γυρισμάτων στα όρια της Τ.Κ.
6. Έγκριση της με αρ. 8/2015 απόφασης Τ.Κ. Καισαρίου περί αποκατάστασης της πηγής στην θέση »Μαρκουτσά».
7. Αποδοχή δωρεάς Προοδευτικού Συλλόγου Κεφαλαρίου Κορινθίας.
8. Αίτημα για κοπή δένδρων στο κοιμητήριο Τ.Κ. Κλημεντίου
9. Αίτημα για κοπή δένδρου παράλληλα της οδού Σικυώνος μεταξύ αριθμών 64 – 66.
10. Έγκριση της με αρ. 55/2015 απόφασης Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) περί εκπόνησης μελέτης για την πραγματοποίηση τεχνικού έργου.
11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του Προσώπων.
12. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα στέγασης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου, μετά την με αρ. 11/2015 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας .
13. Έγκριση της με αρ. 24/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σικυωνίων».
14. Έγκριση της με αρ. 67/2015 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
15. Έγκριση της με αρ. 53/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. »Η ΜΗΚΩΝΗ» περί Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων Α” & Β” τριμήνου 2015.
16. Έγκριση της με αρ. 12/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. »Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί καθορισμού ετήσιας εγγραφής – συνδρομής μελών ΚΑΠΗ.
17. Έγκριση της με αρ. 20/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. »Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. 2015.
18. Έγκριση της με αρ. 22/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. »Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί πρότασης για την αποζημίωση του Προέδρου έτους 2015.
19. Έγκριση της με αρ. 25/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. »Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί ανάκλησης της αρ. 48/2015 απόφασης και λήψη νέας που αφορά στον ορισμό ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσεων 2011, 2012, 2013 και 2014.
20. Έγκριση της με αρ. 26/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. »Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσεων 2015.
21. Ορισμός ενός υπαλλήλου και ενός εκπροσώπου για τη συμμετοχή στην κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων.
22. Συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορίνθου εκδήλωσης για την αδελφοποίηση του Ιατρικών Συλλόγων Κορίνθου και Chieti Ιταλίας.
23. Μείωση ύψους μισθώματος ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Σικυωνίων στην  Κορτες-Μπαρρέρα Μαρία-Νέλλη.
24. Τροποποίηση της με αριθ. 374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (άρθρο 70 παρ. 1 του Ν 3852/2010)» .
25. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ακινήτου ιδιοκτησίας Καπλάνη Γεωργίας, επί της οδού Αριστοτέλους 54,  στο Κιάτο .
26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ουΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της αρ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ.
27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της αρ. 29/2014 μελέτης της Τ.Υ.
28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 18/2011 μελέτης της Τ.Υ.
29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ της αρ. 14/2013 μελέτης της Τ.Υ.
30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ της αρ. 31/2012 μελέτης της Τ.Υ.
31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ της αρ. 13/2012 μελέτης της Τ.Υ.
32. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΦΑΓΙΑ) της αρ. 5/2013 μελέτης της Τ.Υ.
33. Τροποποίηση της με αρ. 344/2014 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου με τίτλο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 9/2013 μελέτης της Τ.Υ.
34. Έγκριση της με αρ. 231/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
35. Έγκριση της με αρ. 236/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2015.
36. Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των Υπαλλήλων οι οποίοι συμμετείχαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
37. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015″.
Καντε κλικ για να αφησετε καποιο σχολιο

Αφηστε καποιο σχολιο

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Περισσοτερα στην κατηγορια ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

σταφίδα

ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Τι γίνεται με την Κορινθιακή σταφίδα! -Τι ζήτηση υπάρχει, ποια είναι η ποσότητα και ποια η τιμή

korinthiannewsΟκτωβρίου 22, 2018
περιπολικό 7

ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Το φονικό στο Σοφικό που απασχόλησε το πανελλήνιο! -Τι αποφάσισε το δικαστήριο…

korinthiannewsΟκτωβρίου 22, 2018
συνταξιούχοι

ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Τα προβλήματα των συνταξιούχων…

korinthiannewsΟκτωβρίου 22, 2018
στρατός

Πρόσκληση από την ένωση αποστράτων αξιωματικών στρατού Κορινθίας

korinthiannewsΟκτωβρίου 22, 2018
αγρόκτημα

ΚΙΑΤΟ: Το ίδιο άτομο «χτύπησε» δύο φορές σε αγρόκτημα

korinthiannewsΟκτωβρίου 22, 2018
Σταματόπουλος Σ.3

ΚΙΑΤΟ: Ν. Ζαχαρόπουλος: «Φτάνει η ώρα των ποινικών ευθυνών για τον επικεφαλής της δημοτικής αρχής…»

korinthiannewsΟκτωβρίου 22, 2018