ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Συνεδριάζουν σήμερα και για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου…

(01:10)

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Λουτρακίου-Περαχ.-Αγ.Θεοδ. αναφέρεται: «Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος και Εθν. Αντιστάσεως) την 30η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη  απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας και προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κτλ) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (ομάδα Γ της υπ’ αριθμ 11/2019 μελέτης).
  2. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου.
  3. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.
  4. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Δήμητρας Φούκου κατά Δήμου».