ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Τι αγόρασαν από το 2018 για την καθαριότητα…

Από το δήμο Λουτρακίου-Π-Αγ.Θ αναφέρεται: «Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων θέτοντας σε προτεραιότητα τα ζητήματα  καθαριότητας και καθημερινότητας των πολιτών, καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας, την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου και τη στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας.

Από το 2018, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο ή ακόμη και με ίδιους πόρους, η Δημοτική Αρχή Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη έχει προχωρήσει στην αγορά:

  • Τριών υπερσύγχρονων απορριμματοφόρων που πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, διαθέτουν πλυντήριο και συνδυάζουν τη γρήγορη αποκομιδή και την επαρκέστατη χωρητικότητα σε απορρίμματα,
  • Ενός ειδικού γερανού για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων απορριμμάτων,
  • Ενός ειδικού πλυστικού μηχανήματος για πλατείες, πεζοδρόμια  και πλακοστρώσεις, μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», το οποίο λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις ώστε να απομακρύνει ρύπους  και  κατάλοιπα καυσαερίων που επικολλώνται στις επιφάνειες,
  • Ενός ειδικού μηχανήματος – σκούπα, με παραχωρητήριο, που έχριζε επισκευής, το οποίο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πλατειών και των χώρων των λαϊκών αγορών και εξαφανίζει κάθε είδος ρύπων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών καθαριότητας, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ολοκληρώνει τη διαδικασία Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός φορτηγού – αρπαγή για το μάζεμα των κλαδιών και σε σύντομο χρονικό διάστημα στην αγορά δύο ακόμη σύγχρονων απορριμματοφόρων από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Αναφορικά με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού οποιουδήποτε κλάδου/ειδικότητας στους Δήμους της χώρας,  αξίζει να αναφερθεί πως, προηγείται εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την στελέχωση των υπηρεσιών τους. Η τελευταία σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου εκδόθηκε το έτος 2016. Συνεπεία της εγκυκλίου αυτής, οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν αίτημα, διαμέσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε τακτικό προσωπικό προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στον χρόνο που αυτό επιλέγει προβαίνει στην έγκριση του αιτήματος και το ΑΣΕΠ εκδίδει την σχετική προκήρυξη. Να σημειωθεί πως η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και για την στελέχωση των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ με τακτικό προσωπικό.

 Η Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλε αίτημα ανάλογο αφενός μεν των κενών οργανικών θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και αφετέρου των εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη, ήτοι έξι θέσεις κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, δύο θέσεις κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, μία θέση κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων.

Η σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ήταν η 3Κ/2018. Οι Πίνακες Διοριστέων δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του έτους 2019. Η Υπηρεσία μας, κατόπιν εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών για τους διορισθέντες, προέβη σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες για την πρόσληψή τους, οι οποίοι ήδη παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Επιπλέον για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και για την κάλυψη εποχικών αναγκών, ο Δήμος υπέβαλε αίτημα, κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 11072/18-02-2020 (ΑΔΑ: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων ατόμων, πέντε επιπλέον από το προηγούμενο έτος, καθόσον αυτό ήταν επιτρεπτό από τον προϋπολογισμό της ανταποδοτικής υπηρεσίας».