ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Σκοπός η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού που με τη σημερινή λειτουργία του δικτύου δεν εξασφαλίζεται…

Από το δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Την ένταξη του έργου “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ασύρματου έλεγχου καταναλώσεων ύδρευσης πόλης Λουτρακίου” της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων στον Άξονα «Περιβάλλον» Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, προϋπολογισμού 3.747.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Στέλιου Πέτσα (Α.Π. 18507/2020-17.06.2021, ΑΔΑ: 9ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΡΛ5).

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συνολικού προτεινόμενου συστήματος που περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συνόλου ολοκληρωμένων λογισμικών διαχείρισης κατανάλωσης στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ., το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ), τους Μετρητές Κατανάλωσης και τους Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.).

Στόχος του έργου είναι η ολοκλήρωση ενός συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) για την πόλη του Λουτρακίου που σκοπό θα έχει την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού που με τη σημερινή λειτουργία του δικτύου δεν εξασφαλίζεται.

Αναλυτικότερα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι του συστήματος είναι ο απομακρυσμένος έλεγχος και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, η συνεχής αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της κατανάλωσης με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης, η μείωση των διαρροών και η σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου, καθώς επίσης, ο εντοπισμός τυχόν διαρροών…”