Μητροπολίτης Αττικής κατά μητροπολίτη Κορίνθου: “Έως εδώ…”

Παρακάτω δημοσιεύουμε αυτούσιο το ήδη δημοσιευμένο άρθρο του μητροπολίτη Ἀττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου:

“Πρὶν λίγες μέρες, ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας, Διονύσιος, σὲ δύο συνεντεύξεις του ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῶν ἐμβολίων, βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐξαπολύσει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ μύδρους κατὰ τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν Ἱερὰ Παράδοση. Ὁ ἐν λόγῳ Ἱεράρχης μᾶς εἶχε ἀπασχολήσει μὲ τὶς ἐμπαθεῖς δηλώσεις του καὶ στὸ παρελθόν, τὸ ἔτος 2013, ὁπότε ἔγραψα τὴν «Ὀφειλόμενη ἀπάντηση σὲ ἀνυπόστατες κατηγορίες». Ἐπειδή, ὅμως, καθὼς φαίνεται, παρέβλεψε τὸ κείμενο ἐκεῖνο μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ παραβλέπει διαχρονικὲς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου μας -ὅπως τὸ «ἀγαπάτε ἀλλήλους»- ἀλλὰ καὶ ἐπιταγές Οἰκουμενικῶν Συνόδων, γράφω τὸ παρόν, μὲ τὸν ἴδιο στόχο, ὄχι νὰ τὸν κατακρίνω, ἀλλὰ νὰ τὸν προβληματίσω, ὥστε ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς νὰ βλέπει μὲ νηφαλιότητα τὴν πραγματικότητα. 

Πρὶν ἀπευθυνθῶ στὸν Ἱεράρχη, διαπιστώνω ἀπὸ τὴν ἀπροθυμία του νὰ σεβασθεῖ τὴν Ὀρθόδοξη ταυτότητα μας, σὲ συνάρτηση μὲ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου «καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως», ὅτι δὲν θέλει τὸν πρέποντα σεβασμό. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ φύση τοῦ σκορπιοῦ εἶναι νὰ κεντρίζει, ἑνῶ τοῦ Χριστιανοῦ νὰ ἀγαπᾶ καὶ νὰ σέβεται, σεβόμενος τὴν ἠλικία του, γράφω τὰ ἑξῆς.

Γέροντα, 

Ἀς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς συνεντεύξεως σας στις 8/1/2022. Ὁ δημοσιογράφος σᾶς ρώτησε περί Μητροπολιτῶν ποὺ κηρύττουν κατὰ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Στὴν πολὺ συγκεκριμένη ἐρώτηση, ἀποφύγατε νὰ ἀπαντήσετε εὐθέως, μιλῶντας περὶ ἱερέων ποὺ εἶναι μπερδεμένοι ἀπὸ ἀντιεμβολιαστές γιατρούς. Στὴν ἐπιμονὴ τοῦ δημοσιογράφου ἄν πρόκειται περὶ μπερδεμένων ἤ ἀρνητῶν, πάλι τοὺς δικαιολογήσατε.

Σὲ ἐπόμενη ἐρώτηση, ἄν πρέπει ἡ Σύνοδος σας νὰ διώξει τοὺς ἱερωμένους αὐτούς, εἴπατε «ἄν ἀρχίσουμε νὰ κόβουμε κεφάλια, θὰ φέρουμε φανατισμό». [Προφανῶς, ὡς διάδοχος ὑψηλὰ ἰσταμένων κληρικῶν ποὺ ἐπὶ τουλάχιστον μία τεσσαρακονταετία «ἔκοβαν τὰ κεφάλια» ἐκείνων ποὺ μὲ ἀγνὰ αἰσθήματα κρατοῦσαν τὴν παράδοση τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου, ἔχετε πεῖρα στὶς μεθόδους πρόκλησης φανατισμοῦ.] 

Ἀκολούθως, εἴπατε ὅτι στρογγυλοποιεῖτε τὰ πράγματα, διότι ἡ Σύνοδος σας ἀποφάσισε ὅτι μόνο ὁ ἐκπρόσωπος τύπου θὰ ἔχει λόγο στὰ τῆς πανδημίας. Ἐφόσον, λοιπόν, ἡ Σύνοδος σας πῆρε αὐτὴ τὴν ἀπόφαση, ἑσεῖς μὲ ποιὸ δικαίωμα συμμετείχατε σὲ δύο τηλεοπτικὲς συνεντεύξεις; Δὲν ἦταν αὐτὴ ἡ ἐνέργεια «ἀντι-ἐκκλησιαστική»; Δὲν ἦταν προφανὲς ὅτι οἱ δημοσιογράφοι σᾶς κάλεσαν ὅχι ἀπὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ τί γίνεται στὴν ἐπαρχία σας, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀκόρεστη δίψα τους νὰ ἀκούγεται στὸ πανελλήνιο ὅτι ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας φταῖνε γιὰ τὴν διάδοση τοῦ ἰοῦ; 

Ἐπειδὴ στὸ σημεῖο ἐκεῖνο τῆς συνεντεύξεως σας κατανοήσατε μάλλον ὅτι θὰ ἐξέθατε ἑαυτόν καὶ συνεχίζοντας τὴν ἀρχική σας τακτικὴ νὰ ρίχνετε τὴν εὐθύνη στοὺς ἄλλους, θεωρήσατε καλὸ νὰ μιλήσετε γιὰ τοὺς παλαιοημερολογίτες, σὰν νὰ πρόκειται γιὰ τὸν ἀποδιοπομπαῖο τράγο. Δηλώσατε, συγκεκριμένα, μὲ καύχηση ὅτι εἶστε ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ «σήκωσαν γάντι κατὰ τῶν παλαιοημερολογιτῶν», διότι παρεμβαίνουν στὸ ποίμνιο σας. Κατὰ τὴν ἄποψη σας, μάλιστα, πρέπει νὰ παρέμβει ἡ πολιτεία γιὰ νὰ κανονίσει ἑμᾶς, τοὺς παλαιοημερολογίτες, διότι εἶμαστε «παρεκκλησιαστικοί», δροῦμε, δηλαδή, κατὰ τῆς Ἐκκλησίας φορώντας τὰ ἴδια ράσα, λειτουργώντας μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ μὴ διακρινόμενοι ἀπὸ τὸν λαό. Ἐν τέλει δὲ τῆς συνεντεύξεως δείξατε -δίχως νὰ σᾶς τὸ ζητήσει κανείς- κάποια ἔγγραφα καὶ μία φωτογραφία κάποιου «παλαιημερολογίτη γιατροῦ» ποὺ «παίρνει κόσμο στὸν λαιμό του».

Ἕως ἐδώ, ἀδελφέ. 

Κατ’ ἀρχάς, μὴν καυχιέστε ὅτι εἶστε ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἐξεγέρθησαν κατὰ τῶν παλαιοημερολογιτῶν. Ἀν ἀρχίσω νὰ ἀπαριθμῶ ἐκείνους ποὺ ἀντὶ νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὴν Θέωση τοῦ ποιμνίου, «σήκωσαν γάντι κατὰ τῶν παλαιοημερολογιτῶν», καταφέρνοντας, τελικά, νὰ χαθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν τροφὸ τοῦ Ἔθνους, πολὺ μελάνι θὰ χαθεῖ. 

Ἄλλωστε, ἄν στεναχωριέστε τόσο ποὺ οἱ παλαιοημερολογίτες «δημιουργοῦμε προβλήματα», τότε γιατὶ ἀλλάξατε τὸ ἡμερολόγιο; 

Ἄν στεναχωριέστε τόσο ποὺ εἴμαστε «παρεκκλησιαστικοί», πεῖτε μας, ποιά ἦταν ἡ ποιμαντική σας μέριμνα γιὰ νὰ ἔλθουμε στὴν «κανονικότητα»; Κρίνοντας ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία σας νὰ παρέμβει ἡ πολιτεία γιὰ νὰ μᾶς «μαζέψει», κατανοῶ τὸ πνεῦμα τῆς ποιμαντικῆς σας. Εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο δῆθεν προσπαθεῖτε νὰ ἀποφύγετε. «Κόβετε κεφάλια» καὶ ἐντείνετε τὸν φανατισμό. 

Εἴπατε ὅτι παρεμβαίνουμε στὸ ποίμνιο σας. Τὶ κάνατε γιὰ νὰ ἀσφαλίσετε τὸ ποίμνιο σας; Πάλι φωνάζετε τὴν πολιτεία; Ἐπειδή εἶστε στὴν θέση σας μὲ ἕνα προεδρικό διάταγμα, δὲν σημαίνει ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι, οἱ «ἀνεπίσημοι», θὰ πάψουμε νὰ ἐργαζόμαστε στὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου φοβούμενοι μὴν μᾶς μαζέψει ἡ πολιτεία, ὅπως ἄλλοτε τὸν Τίμιο Πρόδρομο.

Εἴπατε, ἐπίσης, ὅτι πρέπει ἡ πολιτεία νὰ ἐπέμβει διότι λειτουργοῦμε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο κλπ. Θὰ λέγατε, ἄραγε, τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τοὺς οὐνίτες; Μάλλον ὄχι. Διότι τότε, τὸ 2013, ὅταν παραβρεθήκατε στὴν ἐνθρόνιση τοῦ ἀβάπτιστου πάπα, θὰ παραβρίσκονταν σίγουρα πολλοὶ ἀπὸ δαύτους. 

Ἔχοντας ἀναφέρει ὅλα αὐτά, ἐπανέρχομαι στὸ ζήτημα τῆς διαχείρισης τῆς πανδημίας. Ἡ ἐπίσημη θέση μας, δίχως διπλωματία, ἀλλὰ μὲ ποιμαντικὴ φροντίδα, οὔτε κολακεύει τὴν πολιτεία, οὔτε προξενεῖ τρόμο στοὺς πιστούς. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ, δὲν ἐπιτρέπουμε σὲ κανέναν νὰ μᾶς ἀκυρώνει ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Ἡ ἀκύρωση 98 ἐτῶν ἔδειξε ὅτι ἡ τακτικὴ αὐτὴ τίποτα καλὸ δὲν προσφέρει.

Πρὶν κλείσω, θὰ ἤθελα νὰ σχολιάσω τὴν ἄτοπη καὶ μάλλον παιδαριώδη κίνηση σας νὰ δείξετε φωτογραφία τοῦ «παλαιοημερολογίτη γιατροῦ». Ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο δύναται κανείς να σχηματίσει εἰκόνα γιὰ τὸ σύνολο τῆς Ἐκκλησίας; Πῶς θὰ σᾶς φαινόταν ἄν ἐγὼ κοιτῶντας τοὺς φυλακισμένους, στιγμάτιζα τὴν Ἐκκλησία ποὺ διακονεῖτε; Διότι, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τους ἀποτελοῦν μέλη τῆς Ἐκκλησίας σας. Δηλαδή, γιὰ κάθε κακὸ καὶ φυλακισμένο, θὰ πρέπει νὰ κατακρίνουμε τὴν Ἐκκλησία;  Ἀλίμονο, ἄν κὶ ἑμεῖς οἱ «παρεκκλησιαστικοί», βλέποντας ὅχι κάποιον λαϊκό, ἀλλὰ ἀρχιμανδίτη σας, νὰ ρίχνει βιτριόλι στοὺς Ἀρχιερεῖς του, σχηματίζαμε τόσο γρήγορα ἐντυπώσεις. 

Ἐν κατακλείδι, νὰ γνωρίζετε ὅτι γράφω μὲ λύπη. Διότι τέτοιες Ἅγιες μέρες, ἀντί νὰ φροντίζουμε νὰ ἐλκύουμε τοὺς ἀνθρώπους στὸν Χριστό ποὺ τόσο Τὸν ἔχουν ἀνάγκη, ἀντί νὰ φροντίζουμε νὰ γεμίσουμε τὸν τόπο μας μὲ λιβάνι, ἑσεῖς ἀσχολεῖστε μὲ τὸ τί κάνουν οἱ παλαιοημερολογίτες. Λυπάμαι, ἐπίσης, διότι χάσατε τὴν ὑπέροχη εὐκαιρία νὰ μεταδώσετε κάτι ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως μας σὲ ἑκατομμύρια τηλεθεατές.

Εὐχόμενος νὰ κατανοήσουμε, ἐπιτέλους, τὸ συμφέρον μας,

ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσόστομος

ΣΣ. Για υπενθύμιση δείτε και την ανάρτηση: “Στόλισε” τον μητροπολίτη Κορίνθου: “ΔΕΝ πληρωνόμαστε από το δημόσιο, ΔΕΝ παίρνουμε ΕΣΠΑ, ΔΕΝ έχουμε οδηγούς και παρατρεχάμενους, ΔΕΝ έχουμε ανήψια… και βαφτιστήρια”