Μελέτη για την υδροδότηση του δήμου Βέλου Βόχας από νέα δίκτυα μεταφοράς ύδατος…

Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται:

“Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 ο κ. Καφαντάρης Δημήτρης – Πρόεδρος του Δικτύου
“ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ” και ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας και Ιδρυτικό Μέλος του Δικτύου
κ. Αννίβας Παπακυριάκος υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την
“ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ”.

Με τη συγκεκριμένη δράση υλοποιείται η αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλομένων
με σκοπό την από κοινού συμμετοχή στην ωρίμανση του αναπτυξιακού έργου της
παρούσας, το οποίο περιλαμβάνει:

1.Μελέτη για την υδροδότηση Δήμου Βέλου Βόχας από νέα δίκτυα μεταφοράς
ύδατος

2.Αντισεισμική μελέτη υδατόπυργου Βραχατίου διατομής ρεμάτων και
γεφυρών εντός οριοθετημένου ρέματος Ζαπάντη

3.Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων Δήμου Βέλου Βόχας μέσω
φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού.

Η συμμετοχή του Δήμου Βέλου Βόχας στο συγκεκριμένο δίκτυο ενισχύει τη
δυναμικότητα των υπηρεσιών για την υλοποίηση των  δράσεων του Δήμου”.