Διαπιστώσεις προβλημάτων της Διώρυγας της Κορίνθου -Το θέμα έφτασε στους υπουργούς -Τι αναφέρεται και για τις βυθιζόμενες γέφυρες!

Σε ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Β. Βιλιάρδου προς τους υπουργούς υποδομών και οικονομικών αναφέρεται:

«ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις προβλημάτων της Διώρυγας της Κορίνθου και προτάσεις για την βέλτιστη λειτουργία των υποδομών της από την Ένωση Φίλων Διώρυγας Κορίνθου ‘’Ο ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ’’»

Κύριοι Υπουργοί,

Δεχθήκαμε, εντός του περασμένου Μαΐου πληροφόρηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου «Ένωση Φίλων Διώρυγας Κορίνθου ‘’Ο ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ’’» για έναν αριθμό από δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Διώρυγα της Κορίνθου. Οι ανωτέρω κάνουν λόγο για συνεχιζόμενη απαξίωση της Διώρυγας, ενώ, καταγγέλλεται το ότι δεν έχει προκύψει ανταπόκριση σε σχετικές αρμόδιες γνωστοποιήσεις από τον παραπάνω αναφερόμενο Σύλλογο.

Οι σχετικές διαπιστώσεις αναλύονται ως εξής:

Α. Όσον αφορά στα τεχνικά προβλήματα της διώρυγας της Κορίνθου, κρίνεται πρωταρχικά αναγκαία η προληπτική λήψη μέτρων για την ελάττωση και σταδιακή εκμηδένιση των καταπτώσεων της εν λόγω διώρυγας, που ως φαινόμενα, έχουν δυσμενείς συνέπειες στην στατικότητά της. Επί του θέματος οι εκπρόσωποι του «Περίανδρου» επικαλούνται σχετικές επισημάνσεις του καθηγητή του Ε.Μ.Π., Δημοσθένη Λ. Πίππα, κατά τις οποίες, κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί η μερική ελάφρυνση του πρανούς από την χ.θ. 1.450 έως 4.150 με αφαίρεση όγκου χωμάτων 2.400.000 κυβικά μέτρα. Οι εργασίες αυτές, θεωρούν οι εκπρόσωποι του «Περίανδρου» ότι, θα πρέπει να γίνουν, χωρίς την διακοπή λειτουργίας της ανωτέρω διώρυγας για να μην διαταραχθεί το κύρος της εταιρείας που την διαχειρίζεται. Μάλιστα, λόγω των ειδικών συνθηκών της γεωμετρίας των πρανών και της ιδιαιτερότητας των γεωλογικών δεδομένων, η όποια θεωρητική έρευνα για την αντιμετώπιση και πρόληψη των κινδύνων εκ των καταπτώσεων, κρίνεται από τα μέλη του «Περίανδρου» άνευ πρακτικής σημασίας. Στη συνέχεια, ζωτικής σημασίας έργο για την βελτίωση της στατικότητας των ανωτέρω πρανών θεωρείται από τους εκπροσώπους του «Περίανδρου» ότι είναι η δημιουργία αναβαθμών. Μας σημειώνουν οι τελευταίοι ότι, όσα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας διαχείρισης της εν λόγω διώρυγας πέρασαν, κατά το παρελθόν, συμφώνησαν με αυτή τη μέθοδο και για τον λόγο αυτό είχε γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση με το διάταγμα (ΦΕΚ 118 Α’ της 22/05/1924) δύο αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 258.208 τ.μ. στην περιοχή.

Β. Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό που διαχειρίζεται ζητήματα της διώρυγας της Κορίνθου, οι εκπρόσωποι του «Περίανδρου» διακρίνουν ότι υπάρχει έλλειψη κρίσιμων ειδικοτήτων για την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία της εταιρείας που διαχειρίζεται θέματα σχετικά με την άρτια λειτουργία της εν λόγω διώρυγας. Συγκεκριμένα, οι ως άνω μας σχολίασαν ότι στις θέσεις των διευθυντών και των προϊσταμένων, εδώ και πολλά χρόνια, έχουν διορισθεί πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τα σχετικά καθήκοντα. Αποτέλεσμα είναι, κατά τη γνώμη πάντα των εκπροσώπων του «Περίανδρου», το να μην δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις κατά περίπτωση και να απαξιώνεται συνεχώς η εταιρεία που διαχειρίζεται την ως άνω διώρυγα.

Μάλιστα, μας αναφέρεται ότι ο εσωτερικός κανονισμός προσωπικού έχει παραβιασθεί σε πλείστες των περιπτώσεων. Επίσης, μας καταγγέλλεται πάλι από τους εκπροσώπους του «Περίανδρου» ότι, η στελέχωση των επί μέρους Υπηρεσιών της εταιρείας που διαχειρίζεται την ως άνω διώρυγα είναι από ελλιπείς έως ανύπαρκτες, με παρόντα τον κίνδυνο ατυχήματος. Η δε Τεχνική Υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και την λειτουργία των παγίων της εταιρείας που διαχειρίζεται την ως άνω διώρυγα, σχολιάζουν οι εκπρόσωποι του «Περίανδρου» ότι είναι η πλέον υποβαθμισμένη και υποστελεχωμένη, με αποτέλεσμα η διώρυγα καθαυτή να βρίσκεται σε μια θλιβερή κατάσταση. .

Γ. Όσον αφορά στην κατάσταση των παγίων της εταιρείας που διαχειρίζεται την διώρυγα της Κορίνθου, μας καταγγέλλεται πάλι από τους εκπροσώπους του «Περίανδρου» ότι, τα πρανή βρίσκονται σε κακή κατάσταση, λόγω έλλειψης συντήρησης, με ορατό τον κίνδυνο καταπτώσεων χωμάτων. Τα 62 ρήγματα της διώρυγας που βρίσκονται υπό οξεία γωνία 42° από τον άξονά της, σε συνδυασμό με την κλίση των πρανών και την επιβάρυνσή τους λόγω των εκρήξεων προς κατακρήμνιση της γέφυρας, που συντελέστηκαν προ αλλά και κατά το τέλος της περιόδου της γερμανικής κατοχής, καθιστούν το έργο της αποκατάστασής τους, ως πρωταρχικής σημασίας.

Μας δηλώνεται, δε ότι, η συντήρηση που θα έπρεπε να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία της διώρυγας εκ των έσω, λόγω της μοναδικότητάς τους, ως τεχνικού έργου, έχει σταματήσει, προ πολλών ετών. Περαιτέρω, τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία που διαχειρίζεται την ως άνω διώρυγα καταγγέλλεται ότι είναι κακοσυντηρημένα, λόγω απαξίωσης της ναυπηγοεπισκευαστικής Μονάδας της εν λόγω εταιρείας, γεγονός, που έχει ως αποτέλεσμα, τα σκάφη αυτά να οδεύουν για περιορισμένης έκτασης επισκευές σε εξωτερικούς συνεργάτες, σε ιδιωτικά ναυπηγεία.

Στη συνέχεια, οι βυθιζόμενες γέφυρες που λειτουργούν στα άκρα της ως άνω διώρυγας καταγγέλλεται από τους εκπροσώπους του «Περίανδρου» ότι είναι εγκαταλελειμμένες, χωρίς την απαιτούμενη συντήρηση και χωρίς πιστοποιητικά από τους αρμόδιους φορείς, με αποτέλεσμα να είναι εκτός προδιαγραφών. Πληροφορούμαστε, δε, από τους ίδιους καταγγέλλοντες ότι, το κόστος για την συντήρησή τους αντιστοιχεί στο 7-8%, του κύκλου εργασιών της εταιρείας που διαχειρίζεται την ως άνω διώρυγα. Τέλος, μας δηλώνεται από τους ανωτέρω καταγγέλλοντες ότι ο ηλεκτρο- μηχανολονικός εξοπλισμός που υποστηρίζει την ως άνω διώρυγα υπολειτουργεί, κυρίως, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Δ. Όσον αφορά στην κατάσταση της γέφυρας των λυμάτων της διώρυγας της Κορίνθου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Περίανδρου» μας αναφέρουν ότι, οι κακοτεχνίες της υποδομής της έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ευστάθεια των πρανών, με τελευταίο σοβαρό πρόβλημα εξ’ αυτών να θεωρείται η μεγάλη κατάπτωση που έγινε την 13η Νοεμβρίου του 2020. Οι εκπρόσωποι του «Περίανδρου» θεωρούν ότι, είναι επιβεβλημένη η επανεξέταση του ζητήματος της απομάκρυνσης της εν λόγω υπο-γέφυρας από την διώρυγα της Κορίνθου για όλους τους λόγους που έχουν προκύψει και αφορούν, τόσο στην διατάραξη των πρανών, όσο σε λόγους υγιεινής, καθώς, εξ’ αιτίας της αστοχίας των υλικών κατασκευής της, έχει παρατηρηθεί ότι καταλήγουν λύματα εντός του καναλιού της Διώρυγας της Κορίνθου.

Ενόψει των παραπάνω διαπιστώσεων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Περίανδρου» προκειμένου για την βέλτιστη λειτουργία της διώρυγας της Κορίνθου και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, προτείνουν: Ι) Να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση της διατομής της Διώρυγας της Κορίνθου, ΙΙ) Να γίνει επανεκκίνηση της καθημερινής συντήρησης και παράλληλα, να μπει σε λειτουργία το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα της μεγάλης συντήρησης της διώρυγας της Κορίνθου, χωρίς την διακοπή λειτουργίας της, που θα περιλαμβάνει ελάφρυνση των πρανών από την Πελοπόννησο στην χ.θ. 1.450 έως 4.150 με αφαίρεση 2.000.000 κυβικών μέτρων, περίπου, ΙΙΙ) Μερική ελάφρυνση των πρανών της Στερεάς Ελλάδας, ΙV) Kατασκευή αύλακα ανακουφίσεως εύρους 8 μέτρων και βάθους ενός μέτρου, κατά μήκος της διώρυγας της Κορίνθου V) Ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων της ως άνω διώρυγας, VI) Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και VII) Σύσταση ενός φορέα διαχείρισης της ως άνω διώρυγας, ο οποίος θα βασίζεται στα προβλεπόμενα του Ν.2733/1999 ΦΕΚ 155 τ.Α’ – 30/7/99 (άρθρα 25 – 27).

Κρίνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Περίανδρου», πως η εξασφάλιση της ασφαλούς, συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών της διώρυγας της Κορίνθου θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξής της για τις επόμενες δεκαετίες. Η δε εφαρμογή των τελευταίων, υπό την εποπτεία του Ελληνικού κράτους, πιστεύουν οι εκπρόσωποι του «Περίανδρου», πως θα λειτουργήσει προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και του τοπικού περιβάλλοντος, όπου ευρίσκεται το έργο της διώρυγας της Κορίνθου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Αληθεύουν τα ως άνω καταγγελλόμενα που απαριθμούνται εντός των παραγράφων με σήμανση από «Α» ως «Δ»; Αν ναι, προτίθεσθε να προβείτε στις απαραίτητες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να δρομολογηθεί η αποκατάσταση των κακώς κείμενων στις διαπιστώσεις που απαριθμούνται ανωτέρω εντός των παραγράφων με σήμανση από «Α» ως «Δ»;
  2. Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε: (α) να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση της διατομής της διώρυγας της Κορίνθου, (β) να γίνει επανεκκίνηση της καθημερινής συντήρησης της ως άνω διώρυγας, (γ) να μπει σε λειτουργία το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα της μεγάλης συντήρησης της ανωτέρω διώρυγας, χωρίς διακοπή λειτουργίας της, που θα περιλαμβάνει ελάφρυνση των πρανών της που πρόσκεινται στην Πελοπόννησο, στην χ.θ. 1.450 έως 4.150, κατόπιν αφαίρεσης 2.000.000 κυβικών μέτρων, περίπου, (δ) να δρομολογηθεί μερική ελάφρυνση των πρανών της ανωτέρω διώρυγας που πρόσκεινται στην Στερεά Ελλάδα, (ε) να κατασκευαστεί αύλακας ανακουφίσεως εύρους 8 μέτρων και βάθους ενός μέτρου, κατά μήκος της ανωτέρω διώρυγας, (στ) να δρομολογηθεί ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων της ανωτέρω διώρυγας, (ζ) να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες επί και περί την ανωτέρω διώρυγα και (η) να συσταθεί φορέας διαχείρισης της διώρυγας της Κορίνθου, ο οποίος θα βασίζεται στα προβλεπόμενα του Ν.2733/1999 ΦΕΚ 155 τ.Α’ – 30/7/99 (άρθρα 25 – 27)”;