ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

Σε πρόσκληση προς τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στο δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 01η Noεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας ΄΄ για την ανάπτυξη του παραλιακού πάρκου ΄΄ΕΙΡΗΝΗΣ΄΄. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 • Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης στην Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄(αρ. μελ. 46/2021). Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.
 • Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας΄΄(αρ. μελ. 35/2021). Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.
 •  Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
 • Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια κουρτινών και μηχανισμών για την κάλυψη αναγκών του συναυλιακού χώρου – θεατρικής σκηνής του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου .
 • Έγκριση  τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία της ετήσιας επιθεώρησης πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015.
 • Έγκριση  τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου  ISO 9001:2015.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΄΄Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου ( αρ. μελ. 1/2019).
 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου:΄΄Ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου Ισθμίας ΄΄.
 • Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2021  (Γ ΄τρίμηνο).
 • Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης  και Παιδείας ΄΄ΜΕΡΙΜΝΑ΄΄.
 • Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων για την ακύρωση αποφάσεων Λιμεναρχείου Κορίνθου, περί επιβολής διοικητικών προστίμων στα πλαίσια της εκτέλεσης της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου μας, για το έτος 2021.
 • Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και τρίτων (σχ. 306/2021 ΑΟΕ).
 • Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας. Εξειδίκευση πίστωσης…”