Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ Σικυωνίων…

Σε πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους του δήμου Σικυωνίων αναφέρεται:

“Καλείστε σε  Τακτική  Μεικτή  (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 17η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη  ώρα 19:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του  Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, τον Ν.4635/2019, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί: α) με φυσική παρουσία και β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 /69472/24-9-2021 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021-ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Θ Ε Μ ΑΤΑ  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
  Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».
  Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων  «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ».
  Έγκριση της αριθ.31/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ περί: «Αποζημίωσης  Προέδρου έτους 2021». 
  Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης της Τουριστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της  αριθ. 25/2021 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων».
  Τροποποίηση της αριθ. 276/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».
  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» των Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» των Σχολικών Μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων .
  Έγκριση της αριθ. 27/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Επί αιτήσεως του κ. Παπαβασιλείου Νικ.  περί τοποθέτησης αυτόματου πωλητή στο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου».  
  Έγκριση της αριθ. 28/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής περί, Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού  Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Δικηγορικό Σύλλογο Κορινθίας, για τις προπονητικές του ανάγκες.  
  Επί αιτήματος κ. Καλαντζή  Κων/νου περί άδειας τοποθέτησης  απαγορευτικού σήματος εισόδου-  εξόδου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του (Parking) .
  Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας».  
  Έγκριση της αριθ. 317/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α΄Β΄και τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». 
  Έγκριση της αριθ. 343/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και  Προϋπολογισμού  2021 Δήμου Σικυωνίων».
  Έγκριση της αριθ. 344/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού  2021 Δήμου Σικυωνίων».